Hesden

Yönetmelik

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

SU YAPILARI DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek veya tüzel kişiler tarafından, yeraltı ve yerüstü sularından faydalanmak ve bunların zararlarını önlemek amacıyla yapılacak her türlü su yapılarının inşası esnasında yatırımların hızlandırılması, taşkın, deprem gibi doğal felaketlerden sonra meydana gelebilecek ülke kaynaklarının israfının önlenmesi, çevre ile uyumlu uygulama projelerinin ve yapım aşamasındaki teknik denetimlerinin yapılması ve bu denetimi yapacak firmalara verilecek izin belgeleri ile çalıştıracakları yetkili elemanların niteliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Su Kullanım Hakkı Anlaşması çerçevesinde elektrik enerjisi üretmek maksadıyla yapılacak olan üretim tesislerinin su yapısıyla ilgili kısımları ile gerçek veya tüzel kişiler tarafından inşa edilecek suyla ilgili yapıların proje onayını, yapım aşamasındaki inceleme ve denetiminin DSİ tarafından yapılmasını veya gerektiğinde DSİ tarafından yetkilendirilecek denetim firmalarına yaptırılmasını ve bu işlerde çalışacak denetim elemanlarının niteliklerinin belirlenmesini, verilecek yetki belgesi ile ilgili işlemlerin yapılmasını, yetkilendirilmiş denetim firmaları ve bu firmalarda çalışan denetim elemanlarının görev ve sorumlulukları ile su yapıları denetim hizmet sözleşmesinin düzenlenmesi ve hizmet bedellerinin ödenmesine ilişkin hususları kapsar.

(2) Su yapıları yapmak üzere görevlendirilmiş ve yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idareler, mevzuatı çerçevesinde talep etmeleri halinde su yapıları denetim hizmetleri bu Yönetmelik kapsamında yapılır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 18/12/1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesi ile 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun geçici 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: DSİ’nin bağlı olduğu Bakanlığı,

b) Denetçi mühendis: Su yapılarının projelerinin etüd, planlama, teknik araştırma, proje yapımı, proje kontrolü, proje tasdiki, inşa ve denetim faaliyetlerinde toplam olarak beş yıl çalışmış, mesleki faaliyetleriyle ilgili suçlardan ve 5 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen suçlardan mahkûmiyet kararı bulunmayan mühendis ve mimarları,

c) Denetim elemanı: Su yapılarının denetim hizmetlerinde görev alan kilit personel, denetçi mühendis, kontrol elemanı ve yardımcı kontrol elemanını,

ç) DSİ: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü,

d) EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

e) Kilit personel: Su yapılarının projelerinin etüd, planlama, teknik araştırma, proje yapımı, proje kontrolü, proje tasdiki, inşa ve denetim faaliyetlerinde toplam olarak on yıl çalışmış, mesleki faaliyetleriyle ilgili suçlardan ve 5 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen suçlardan mahkûmiyet kararı bulunmayan mühendis ve mimarları,

f) Kontrol elemanı: Şantiye sahasında denetçi mühendislerin sevk ve idaresi altında su yapılarının inşaatını kontrol eden mühendis ve mimarları,

g) Proje müellifi: Proje yapımı hizmetlerini iştigal konusu seçmiş, su yapıları projelerini hazırlayan gerçek veya tüzel kişiyi,

ğ) Su kullanım hakkı anlaşması: Hidroelektrik enerji üretim tesisinin su kullanım hakkı ve işletme esaslarına ilişkin anlaşmayı,

h) Su yapıları: Yeraltı ve yerüstü sularından faydalanmak ve bunların zararlarını önlemek amacıyla yapılacak yapılar ile bunların tamamlayıcı tesislerini, Hidroelektrik Santral (HES) yapılarında ise; santral binası ve santral binasına ait hidromekanik-elektromekanik teçhizat, şalt sahası, enerji iletim hatları hariç olmak üzere diğer yapıları,

ı) SYDK: Su yapıları denetim komisyonunu,

i) Su yapıları yetkili denetim firması (SYDF): Su yapılarının proje onayı, inşaat ve diğer tamamlayıcı tesislerin yapım ve montajının denetim hizmetleri için DSİ tarafından yetkilendirilen 6762 sayılı Kanuna göre kurulmuş anonim ve limited şirketleri,

j) Su yapıları yetkili denetim firması izin belgesi: DSİ tarafından yetkili denetim firmasına verilen izin belgesini,

k) Yardımcı kontrol elemanı: Kontrol elemanının sevk ve idaresi altında görev yapan tekniker ve teknisyenleri,

l) Yatırımcı: Su yapıları yapmak üzere görevlendirilmiş, yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler ile 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş ve 4628 sayılı Kanun kapsamında EPDK’dan lisans almış elektrik üretim şirketleri ile 4628 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik kapsamında lisanssız tesis kuran gerçek ve tüzel kişileri,

m) Yüklenici: Su yapılarının yapımını üstlenen gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Su Yapıları Denetim Hizmetlerinin Yürütülmesi

Genel hükümler

MADDE 5 – (1) Su yapılarının denetim hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili genel hükümler aşağıda belirtilmiştir:

a) SYDF, DSİ’den almış olduğu izin belgesine istinaden proje onayı ve su yapılarının inşası aşamasında gerekli denetim işlemlerini yapar.

b) SYDF, SYDK’nın belirlediği sürede ve sayıda ihtiyaç duyulan branşlarda denetim elemanı çalıştırmak zorundadır.

c) Su yapılarının uygulama projesini yapan proje müellifi ile projeyi onaylayan, yapım aşamasındaki denetimini yapan SYDF, aynı firma olamaz.

ç) Su yapılarının inşasında, hazırlanacak olan teknik şartnamelerde DSİ teknik şartnameleri esas alınır ve gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının teknik şartnameleri de kullanılır.

d) Kabul işlemleri 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği esasları çerçevesinde SYDK’nın uygun gördüğü SYDF’ye yaptırılır. SYDK gerekli görürse; kabul işlemleri, DSİ, yatırımcı ve ilgili kamu kuruluşu temsilcilerinden oluşan komisyon vasıtasıyla da yaptırabilir. Kabul işlemlerine yönelik ücretler yatırımcı tarafından ödenir.

e) SYDF’de görev alacak teknik personelin; kamu hizmetlerinden kısıtlı olmaması, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmaması zorunludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Su Yapıları Yetkili Denetim Firması İzin Belgesi Verilmesi

Su yapıları yetkili denetim firması izin belgesi alma şartları

MADDE 6 – (1) Şirketler, su yapıları denetim firması izin belgesi alabilmek için, aşağıdaki belgeleri tamamlayarak DSİ bünyesinde oluşturulan SYDK’ya bir dilekçe ile başvurur.

(2) Dilekçe ekinde istenilen belgeler;

a) Faaliyet sahasıyla ilgili yalnızca "Firma amacı; yeraltı ve yerüstü sularından faydalanmak ve bunların zararlarını önlemek amacıyla yapılacak her türlü su yapılarının inşası esnasında yatırımların hızlandırılması, taşkın, deprem gibi doğal felaketlerden sonra meydana gelebilecek ülke kaynaklarının israfının önlenmesi, çevre ile uyumlu projelerin onayı ve yapımı aşamasındaki teknik denetimlerini yapmaktır." ifadesinin olduğunu ve şirketin ödenmiş sermayesinin varsa nama yazılı hisselerinin tamamının kilit personele ait olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi,

b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası kayıt belgesinin onaylı örneği,

c) Şirket ortaklarının ve temsile yetkililerinin noter tasdikli imza sirküleri,

ç) Şirkette  %10 (yüzde on) ve üzerinde pay sahibi olan gerçek kişi ortaklar ile kilit personelin EK-1’e uygun adli sicil yazılı beyanı,

d) Kilit personel sertifikaları.

(3) Şirket bünyesinde biri inşaat mühendisi olmak üzere en az iki kilit personel istihdam edilecektir.

(4) SYDK, sunulan bu belgeleri başvuru sırasına göre değerlendirir, uygun bulunan firmaları DSİ’nin internet adresinde ilan eder ve EK-3’e uygun “Su Yapıları Yetkili Denetim Firması İzin Belgesi” düzenler ve firmaya verir. Uygun bulunmayan hususları yazılı olarak firmaya bildirir. 

(5) SYDF, izin belgesini başka bir firmaya devredemez.

(6) SYDF ile yüklenici ve/veya yatırımcı firmalar arasında denetlenen iş kapsamında ortaklık ilişkisi bulunamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Su Yapıları Yetkili Denetim Firması ve Yatırımcının Görev ve Sorumlulukları

Su yapıları yetkili denetim firmasının yetki ve sorumlulukları

MADDE 7 – (1) Denetleyeceği tesisin ismini, tesisle ilgili bilgileri içeren bir Proje Bilgi Formunu EK-4’e uygun olarak doldurur. HES projelerinde mülkiyet ihtilafı olmadığına dair EPDK’dan alınan yazı ve yatırımcı ile yaptığı EK-6’ya uygun hizmet sözleşmesinin bir kopyasını imzalanma tarihinden itibaren on beş gün içinde SYDK’ya gönderir.

(2) Denetleyeceği her işle ilgili olarak; izin belgesini, kilit personel sertifikasını, varsa denetçi mühendis sertifikasını, sertifikası yoksa denetçi mühendisin sertifikalandırılması için 13 üncü maddede  istenilen belgeleri, kontrol ve yardımcı kontrol elemanları için de 14 üncü maddenin  ikinci fıkrasında belirtilen belgeleri başvuru dosyasına ekler.

(3) Personel kadrosunda oluşacak herhangi bir değişikliğe dair bilgi ve belgeleri en geç otuz gün içerisinde onaylanmak üzere SYDK’ya bildirir.

(4) SYDK’ca gerektiğinde istenebilecek ilave belgeleri, istenilen süre ve düzende SYDK’ya gönderir.

(5) Projeler ve raporlar, SYDF’nin ilgili branşlardaki denetçi mühendisleri tarafından imzalandıktan sonra SYDF yetkilisi kilit personel tarafından onaylanır. Onayladığı proje dosyasının bir takımını ve EK-8’e uygun Proje Onay Listesini otuz gün içerisinde yazılı ve elektronik ortamda bilgi için SYDK’ya gönderir. 

(6) Onaylı projede değişikliğe gidilmesi halinde revize edilen projeyi inceleyerek onaylar. Onaylı revize projeye ait bilgi ve proje bölümlerini bilgi için SYDK’ya gönderir.

(7) Su yapısının; proje tanıtım dosyasına, çevresel etki değerlendirme (ÇED) raporuna ve çevre mevzuatına uygun olarak yapılmasını sağlar.

(8) Üçer aylık dönemlerde denetleme raporunu EK-11’e göre düzenler. Kilit personel tarafından onaylanan faaliyet raporlarını, yatırımcı veya yükleniciler ile SYDK’ya gönderir. Bu rapora EK-10’a uygun seviye tespit tutanağını da ekler. Bu rapor içerisinde çalışanların ücretlerinin ödendiğine, sigorta ve primlerinin yatırıldığına dair belgeler de yer alır. İşin niteliğine göre SYDK’ca denetleme rapor periyodu değiştirilebilir.

(9) Kabulün yapılabilmesi için işin kabule hazır olduğuna dair yatırımcı ve denetim firması tarafından ortaklaşa hazırlanan kabul talep belgesini SYDK’ya sunar.

(10) İstihdam ettiği denetim elemanlarının işin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip olmalarını sağlamakla yükümlüdür. Bu yükümlülük kapsamında, denetim elemanlarının meslek içi eğitimlere katılmalarını sağlar.

(11) Denetim elemanlarının görevlerini bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmeleri için gereken her türlü tedbiri alır. Denetim hizmetini yürüten personelin etkin biçimde görev yapmalarını sağlayacak tedbirlerin alınmaması durumunda, ortaya çıkan kusurlardan SYDF ve denetim elemanları birlikte sorumludur.

(12) Yatırımcı tarafından sunulan teknik şartnameleri; DSİ kriterlerine, ilgili mevzuat ve standartlara uygunluğu açısından inceler, tespit ettiği uygunsuzlukları yatırımcıya bildirerek düzeltilmesini sağlar. İhtilaf halinde durumu SYDK’ya bildirir.

(13) Yatırımcı tarafından hazırlatılan su yapıları projelerini; inşaat projeleri ile jeolojik-jeoteknik projelerinde EK-7’de verilen DSİ proje teknik şartnamelerine, hidromekanik ve elektrik projelerinde ise yatırımcı ile yüklenici arasındaki sözleşme eki DSİ kriterlerine uygun hazırlanmış teknik şartnamelere, ilgili mevzuat ve standartlara uygunluğunu inceleyerek onaylar. EK-7 ve EK-9’da listesi yer alan DSİ şartnamelerinde hüküm bulunmayan veya tarif edilmeyen hususlarda, ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının şartnameleri kullanılır.

(14) Su yapısı projelerini, tasarım hesaplarını ve bunlarla ilgili dokümanları inceler. Uygun görmesi halinde onaylar. Aksi halde gerekçelerini bildirmek suretiyle projeleri iade eder.

(15) Su yapısının tüm inşaat, montaj ve benzeri denetim kapsamındaki işlerin denetimini ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde SYDK tarafından projenin kapsamına göre uygun görülecek sayı ve nitelikte denetim elemanlarına yaptırır.

(16) Su yapılarının inşası süresince gerekli muayene ve deneyleri standartlara uygun olarak yeterli donanıma sahip ve bu deneyler kapsamında TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre en az bir deneyi akredite olmuş laboratuvarlarda gerçekleştirir. Bu deney raporlarını inceleyerek imalatın ve malzemenin uygunluğuna karar verir. Bu deney raporunun sonuçlarını periyodik faaliyet raporlarına işler. Bu raporları inceleyerek imalatın ve malzemenin uygunluğuna karar verir. Bu deney raporunun sonuçlarını periyodik faaliyet raporlarına işler. Deneylerde kullanılan cihazlar, TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite olmuş kalibrasyon laboratuvarlarından kalibrasyon sertifikalı olmalı ve cihazların kalibrasyonları standartlarda öngörülen periyotta düzenli olarak yaptırılmış olmalıdır.

(17) Su yapısı fiziksel gerçekleşmesi %20, %40, %60 ve %80 seviyelerine geldiğinde,  EK-10’a uygun seviye tespit tutanağı düzenler. Düzenlenen bu tutanakları kanıtlayıcı belgeler ile birlikte beş gün içerisinde SYDK’ya gönderir.

(18) Mevzuata aykırı iş yapılması ve onaylı projesine uygun olmayan imalatların SYDF’nin ihtarına rağmen devam etmesi halinde, bu durumu düzeltmesi için yatırımcıya yazılı olarak en fazla otuz gün süre verir. Verilen süre zarfında bildirilen uygunsuzlukların giderilmemesi halinde takip eden üç iş günü içerisinde bu durumu SYDK’ya bildirir.

(19) İnşaat alanında iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için yürürlükteki mevzuata uygun olarak gereken tedbirlerin alınıp alınmadığını kontrol eder. Eksiklikler tespit etmesi durumunda, yatırımcıdan bu eksikliklerin on gün içerisinde gidermesini ister. Giderilmemesi halinde takip eden üç iş günü içerisinde bu durumu SYDK’ya bildirir.

(20) Her yılın sonu itibari ile yatırımcı adına şantiye şefiyle birlikte yapının fiziki durumunu belirleyen yıl sonu seviye tespit tutanağını EK-10’a uygun olarak tanzim eder ve bir suretini SYDK’ya gönderir.

(21) Yapım işlerinde kullanılacak malzemelerin; teknik şartnamelere ve standartlara uygun olmadığını belirlediğinde, bunların imalatta kullanılmasına izin vermez. Bu durumda işi kısmen veya tamamen durdurabilir ve durumu bir rapor ile SYDK’ya bildirir.

(22) Yatırımcı tarafından onaylı projede değişiklik teklifinde bulunulduğu takdirde, revize edilen projeyi bu Yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde inceler ve onaylar. Onayladığı projelerin bir takımını otuz gün içerisinde bilgi için SYDK’ya gönderir.

(23) Su yapısı tamamlandığında, projesine, fen ve sanat kaidelerine uygun olarak bitirildiğini belirten iş bitirme tutanağını EK-12’ye uygun olarak düzenler ve bilgi için SYDK’ya gönderir.

(24) Denetlediği su yapısına ait bilgi ve belgeleri, işin kabul tarihinden itibaren on beş yıl süreyle 16/5/1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik esasları doğrultusunda saklar.

(25) Su yapısının denetim faaliyetini yapmakta olan SYDF’nin değişmesi durumunda denetimi bırakacak olan denetim firması işe ait EK-10’a uygun güncel seviye tespit tutanağını SYDK’ya sunar.

(26) Herhangi bir sebeple kilit personel, denetçi mühendis veya kontrol mühendisinin SYDF ile ilişkisinin kesilmesi hâlinde, SYDF, işin ilişik kesme anındaki durumunu belirleyen EK-10’a uygun seviye tespit tutanağı tanzim eder; ayrılan denetim elemanları yerine görev yapacak, firma bünyesinde bulunan aynı statüdeki personeli üç gün içerisinde geçici olarak görevlendirir. Güncel seviye tespit tutanağını geçici personel görevlendirmeye ilişkin dilekçe ekinde SYDK’ya gönderir. Bu tarihten itibaren yeni görevlendirme yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde iş ile ilgili her türlü sorumluluk geçici olarak görevlendirilen personele aittir. SYDF ilgili personelin görevinden ayrılmasını takip eden on beş gün içerisinde görevlendirilen aynı statüdeki yeni personelin göreve başlama tarihi itibarıyla işin durumunu gösteren EK-10’a uygun seviye tespit tutanağını düzenleyerek durumu SYDK’ya bildirir.

(27) SYDF ve SYDF’de görev alan denetim elemanları, denetim eksikliği nedeniyle işin fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmamasından ortaya çıkan zarar ve ziyandan kabul tarihinden itibaren on beş yıl süre ile yatırımcı ve kabul heyeti ile birlikte müteselsilen sorumludur.

Su yapıları yetkili denetim firması izin belgesinin iptali

MADDE 8 – (1) SYDK, SYDF’yi aşağıda belirtilen durumlarda yazılı olarak uyarır:

a) Bu Yönetmelikte belirtilen görev ve sorumluluklarını yerine getirmemesi halinde,

b) Başvuru belgelerinden herhangi birinin gerçeğe aykırı düzenlendiğinin anlaşılması halinde,

c) SYDF’nin, denetçi mühendisini (proje denetçisi hariç) uhdesinde bulunan ve 13 üncü maddenin  altıncı fıkrasında izah edilen şartlara aykırı olarak üçten fazla işte çalıştırdığının, başka bir denetim firmasında çalışan denetim elemanlarını kendi bünyesinde çalıştırdığının, kontrol ve yardımcı kontrol elemanını uhdesindeki birden fazla işte çalıştırdığının tespiti halinde, süre verilerek yapılan uyarıya rağmen yükümlülüklerini yerine getirmeyen SYDF’nin izin belgesi, SYDK’nın teklifi ve DSİ Genel Müdürünün onayı ile iptal edilir.

(2) İzin belgesi iptal edilen SYDF ve kurucuları, iki yıl süreyle yeni izin belgesi başvurusunda bulunamaz. Kusurlu kilit personel de yeni bir SYDF’de iki yıl süreyle görev alamaz.

Su yapıları yetkili denetim firmasının işe başlama süreci

MADDE 9 – (1) SYDF, yatırımcı ile yapacağı EK-6’ya uygun hizmet sözleşmesi taslağının ekinde; kilit personelinin, işin niteliğine göre çalıştıracağı denetçi mühendislerin isimlerini, başka bir SYDF’de çalışmadığını gösteren EK-13’e ve EK-16’ya uygun taahhütnamelerini, kilit personel sertifika numaralarını belirten listeyi, varsa denetçi mühendis sertifika numaralarının listesini, sertifikası yoksa denetçi mühendisin sertifikalandırılması için 13 üncü maddede sayılan belgeleri, kontrol elemanları ve yardımcı kontrol elemanlarının listesini, adam/ay esaslı iş programının bir kopyasını, denetleyeceği tesisin ismini ve tesisle ilgili bilgileri içeren EK-4’e uygun proje bilgi formunu, EK-5’e uygun su yapısının denetimini üstlendiğini gösterir taahhütnameyi SYDK’ya gönderir.

(2) SYDK, sunulan taslak sözleşme ve eklerini, önerilen denetim faaliyetinin işe uygunluğu bakımından inceler. Denetim elemanlarının sayı ve nitelik bakımından yetersiz bulunması halinde benzer işlerde çalışmış, SYDK’nın uygun bulacağı nitelik ve sayıda denetim elemanı temin etmesini ve sözleşmedeki diğer eksikliklerin giderilmesini ister. SYDF, sözleşmenin bir suretini imzalanmasını müteakip on beş gün içerisinde SYDK’ya gönderir.

(3) SYDF’nin işe uygun bulunması halinde; SYDK aday denetçi mühendislere EK-14’e uygun denetçi mühendis sertifikası verir.     

Yatırımcının görev ve sorumlulukları

MADDE 10 – (1) Yatırımcı su yapısının kurulacağı yerin mülkiyetini ve/veya kullanım hakkını edindikten sonra, bu Yönetmelikte belirtilen işlerin denetimi için, DSİ’nin internet adresinde yayımlanan SYDF’lerden herhangi biri ile EK-6’ya göre hizmet sözleşmesi imzalar. Sözleşmenin imzalandığına dair yazıyı otuz gün içerisinde SYDK’ya bildirir.

(2) SYDF tarafından onaylanması uygun bulunmayan projeleri, gerekçesinde belirtilen görüşler doğrultusunda düzeltmeler yaptırarak tekrar SYDF’nin onayına sunar.

(3) Onaylı projede değişiklik teklifinde bulunduğu takdirde revize projeleri SYDF’ye onaylatır.

(4) Proje müellifine yaptırdığı su yapısı projelerini, tasarım hesaplarını ve bunlarla ilgili dokümanları, SYDF’ye verir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kilit Personel, Denetçi Mühendis, Denetim Elemanları, Kontrol ve Yardımcı

Kontrol Elemanları ile İlgili Hususlar

Kilit personel ile ilgili hususlar

MADDE 11 – (1) Su yapılarının projelerinin etüd, planlama, teknik araştırma, proje yapımı, proje kontrolü, proje tasdiki, inşa ve denetim faaliyetlerinde toplam olarak on yıl çalışmış mühendis ve mimarlar kilit personel olabilirler.

(2) Birinci fıkradaki işlerden kamu kurum ve kuruluşlarında, özel sektörde mesleği ile ilgili her düzeyde yöneticilik yapanların bu görevlerdeki süreleri de yukarıdaki süre içerisinde değerlendirilir.

(3) Kilit personel aşağıdaki belgeler ile SYDK’ya kilit personel sertifikası almak için yazılı olarak başvurur:

a) Kilit personel özelliklerini haiz olduğuna dair, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından onaylı EK-2’ye uygun mesleki deneyim belgesi,

b) Özel sektörde yapılan çalışmaları teyit etmek üzere ilgili sosyal güvenlik kurumundan alınan çalışma süresi belgesi ile birlikte EK-2’ye uygun kamu kurumlarından alınan mesleki deneyim belgesi,

c) Meslek odası kayıt belgesi,

ç) EK-1’e uygun adli sicil yazılı beyanı,

d) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya DSİ tarafından onaylanmış sureti,

e) T.C. Kimlik Numarası beyanı.

(4) Şartları sağlayan mühendis ve mimar, SYDK’dan EK-15’e uygun kilit personel sertifikası alır. EK-2 mesleki deneyim belgesi bu sertifikanın ekidir.   

(5) Kilit personel, denetim elemanlarının yaptığı iş ve işlemlerden sorumludur.

(6) Kilit personel, bünyesinde görev yaptığı SYDF’de aynı zamanda denetçi mühendis görevini de yürütebilir.

(7) Kilit personel, bir başka SYDF’de kilit personel veya denetçi mühendis olarak çalışamaz.

Denetim elemanlarının görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 12 – (1) Denetim elemanları görevlerini ilgili mevzuat hükümlerine göre yerine getirir.

(2) Denetim elemanları, diğer mesleki ve inşaat işleriyle ilgili ticari faaliyette bulunamaz.

(3) Kamu hizmetlerinden kısıtlı olanlar, 5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkumiyet kararı bulunanlar SYDF’de görev alamazlar ve denetim faaliyetinde bulunamazlar.

(4) SYDF’den ayrılmak isteyen denetçi mühendis, işten ayrılma isteğini on beş gün öncesinden bildirir. Bu sürenin sonunda istifanameyi SYDF’ye sunar. SYDF bu durumu SYDK’ya bildirir. Bu durumda bildirimle ilgili mevzuattaki süreler, istifanamenin tebliğ tarihinden itibaren başlar.

Denetçi mühendis ile ilgili hususlar

MADDE 13 – (1) Su yapılarının projelerinin etüd, planlama, teknik araştırma, proje yapımı, proje kontrolü, proje tasdiki, inşa ve denetim faaliyetlerinde toplam olarak beş yıl çalışmış mühendis ve mimarlar denetçi mühendis olabilirler.

Birinci fıkradaki işlerden kamu kurum ve kuruluşlarında, özel sektörde mesleği ile ilgili her düzeyde yöneticilik yapanların bu görevlerdeki süreleri de yukarıdaki süre içerisinde değerlendirilir.

(2) Denetçi mühendis olmak isteyenler aşağıdaki belgeler ile SYDK’ya denetçi mühendis sertifikası almak için yazılı olarak başvurur:

a) Çalıştığı kamu kurum ve kuruluşundan onaylı EK-2’ye uygun mesleki deneyim belgesi,

b) İlgili meslek odası kayıt belgesi,

c) EK-1’e uygun adli sicil yazılı beyanı,

ç) Özel sektörde yapılan çalışmaları teyit etmek üzere, ilgili sosyal güvenlik kurumundan alınan belgeler,

d) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

e) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya DSİ tarafından onaylanmış sureti,

f) Katıldığı seminerlere ait sertifikalar.

(3) Denetçi mühendis olmak isteyenler, SYDK’ya şahsen başvurabileceği gibi, 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtildiği üzere çalışacağı herhangi bir SYDF aracılığı ile de başvurabilir.

(4) Şartları sağlayan mühendis ve mimara SYDK tarafından EK-14’e uygun denetçi mühendis sertifikası verilir. EK-2 mesleki deneyim belgesi bu sertifikanın ekidir.            

(5) Denetçi mühendis, sorumluluğu altındaki işler için aynı işte görevli kontrol elemanı ve yardımcı kontrol elemanını uygun şekilde görevlendirir, sevk ve idare eder.

(6) Denetçi mühendis, aynı anda iş programındaki mesleği ile ilgili denetim sürecinde proje denetimi hariç, aşağıda tanımı yapılmış işlerden toplamda; enerji tesisinde 40 MW kurulu gücünü, içmesuyu tesisinde 100 km isale hattını, arıtma tesisinde 100.000 m3/gün kapasitesini, sulama tesisinde 10.000 ha sulama sahasını geçmemek üzere 400 kilometre çapındaki alan içerisinde en fazla üç tesisi denetleyebilir. Belirtilen iş büyüklüklerinin üzerindeki işlerde görev alan denetçi mühendis aynı anda başka bir işin denetiminde çalışamaz. Yukarıda belirtilen iş büyüklüklerinin üzerindeki işlerde, işin büyüklüğüne göre denetçi mühendis sayısı SYDK tarafından belirlenir. Aynı anda başka bir SYDF’de çalıştığı tespit edilen denetçi mühendis, bu tespiti takip eden bir yıl süresince hiçbir SYDF’de çalışamaz.

Kontrol ve yardımcı kontrol elemanları ile ilgili hususlar

MADDE 14 – (1) İşin özelliğine göre;

a) Mühendis ve mimar diplomasına sahip kişiler kontrol elemanı,

b) Ön lisans veya ilgili meslek lisesi mezunu kişiler yardımcı kontrol elemanı olarak görev yapabilir.

(2) Bu elemanların görevlendirilmeleri durumunda oda kayıt belgesi, T.C. Kimlik Numarası beyanı, diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya DSİ tarafından onaylanmış sureti, daha önce denetlediği işlerin adları, çalışma süreleri ve katıldığı seminerlere ait sertifikaları ibraz edilerek suretleri SYDK’ya sunulur.

(3) Kontrol ve yardımcı kontrol elemanı, görevlendirildiği yapılarda denetçi mühendisin vereceği görevi yerine getirir ve sorumluluğu altında bulunan işlerden denetçi mühendisler ile birlikte sorumludur.

(4) Kontrol ve yardımcı kontrol elemanı sadece sorumlu olduğu bir işi kontrol eder. Aynı anda birden fazla işte görev yapamaz.

(5) SYDK’ca birden fazla işte çalıştığı tespit edilen kontrol ve yardımcı kontrol elemanı, bu tespiti müteakip bir yıl süresince hiçbir SYDF’de çalışamaz.

ALTINCI BÖLÜM

Kabul İşlemleri ile İlgili Esaslar

Kabul işlemleri

MADDE 15 – (1) Kabulün yapılabilmesi için, SYDF, su yapısının projesine, fen ve sanat kaidelerine uygun olarak bitirildiğini belirten kabul teklif belgesini SYDK’ya sunar.

(2) Kabul işlemleri Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği esasları çerçevesinde SYDK’nın uygun gördüğü SYDF’ye yaptırılır. SYDK gerekli görürse; kabul işlemlerini, DSİ, yatırımcı ve ilgili kamu kuruluşu temsilcilerinden oluşan komisyon vasıtasıyla da yaptırabilir.

(3) Kabul işlemlerine yönelik ücretler yatırımcı tarafından ödenir.

(4) Geçici ve kesin kabul işlemleri bir arada yapılır.

(5) Kabulü yapılamayan tesisin işletmeye açılması mümkün olmayıp bu konuda doğacak her türlü sorumluluk, yatırımcı ile su yapısının denetimini yapan SYDF’ye aittir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Su Yapıları Denetim Komisyonunun Oluşumu ve Çalışması ile İlgili Usul ve Esaslar

Su yapıları denetim komisyonunun (SYDK) oluşumu

MADDE 16 – (1) SYDK, DSİ Genel Müdürü tarafından merkez teşkilatında görev yapan teknik personel arasından görevlendirilen bir başkan, altı asıl ve altı yedek üyeden oluşur. Merkez ve taşra teşkilatında ihtiyaç duyulması halinde SYDK’nın teklifi ve DSİ Genel Müdürünün onayı ile alt komisyonlar oluşturulur.

(2) Koordinasyon ve büro işlemlerinin yürütülmesi amacıyla sekretarya birimi teşkil edilir.

(3) Komisyon başkanının yokluğunda, görevlendirme Olur’undaki sıraya göre asıl üyeler başkana vekalet eder. Resmi yazışmalar SYDK başkanı veya vekili tarafından, Genel Müdür adına SYDK başkanı unvanı ile imzalanır.

(4) SYDK üyeliği yapanlar, bu üyelikleri sona erdikten sonraki iki yıl içinde herhangi bir SYDF’nin ortağı olamazlar.

Su yapıları denetim komisyonu çalışma usul ve esasları

MADDE 17 – (1) SYDK, başkanın yazılı veya sözlü daveti üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Salt çoğunluğun sağlanamaması durumunda toplantıya ilgili yedek üye katılır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Karar alınabilmesi için  en az üç üyenin aynı yöndeki oyu aranır. Çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşit olması durumunda, Komisyon Başkanının bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır.

(2) Başvuru işlemleri, su yapıları yetkili denetim firması izin belgesi, kilit personel sertifikası ve denetçi mühendis sertifikası verilmesi, resmi yazışma, eğitim organizasyonu, arşivleme, denetim faaliyetlerinin izlenmesi, istatistikî değerlendirme ve benzeri iş ve işlemler, teşkil edilen sekretarya biriminin koordinasyonu ile yürütülür.

(3) Su yapılarının inşaatı aşamasında görev alan SYDF’nin faaliyetlerini haberli veya habersiz denetler veya denetlettirir.

(4) İhtilaflı konuları ve şikâyetleri mahallinde inceler veya incelettirir, bunun için gerektiğinde görevlendirmeler yapabilir.

(5) Gerekli gördüğü hallerde denetim elemanları için bedeli karşılığında meslek içi eğitim ve faaliyet programları tertip eder. Bu eğitimlerin düzenlenmesi amacıyla gerektiğinde, kamu veya özel sektör kuruluşları, vakıf, oda ve dernekler ile işbirliği yapar.

(6) Mevzuata göre denetim görevini yerine getirmeyen SYDF’yi süre belirterek yazılı olarak uyarır. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen SYDF’nin izin belgesi SYDK’nın teklifi ve DSİ Genel Müdürünün onayı ile iptal edilir. İptal gerekçesi SYDF’ye yazılı olarak bildirilir.

(7) SYDF’nin teknik ve personel yeterliliğini değerlendirerek su yapıları yetkili denetim firması izin belgesi verir.

(8) Denetçi mühendis sertifikası almak için gelen başvuru belgelerini inceler, uygun bulması halinde EK-14’e uygun denetçi mühendis sertifikası verir. Denetçi mühendis, DSİ’nin internet adresinde ilan edilir. Belgeleri uygun bulunmayanlar için SYDF’ye yazılı bildirimde bulunur.

(9) Kilit personel sertifikası almak için gelen başvuru belgelerini inceler, uygun bulması halinde EK-15’e uygun kilit personel sertifikası verir. Kilit personel, DSİ’nin  internet adresinde ilan edilir. Belgeleri uygun bulunmayanlara yazılı bildirimde bulunur.

(10) Bu Yönetmelik hükümlerine uymayan kilit personel ve denetçi mühendislerin, sertifikalarını iptal eder.

(11) SYDK’nın taslak su yapısı denetimi hizmet sözleşmesini yönetmelik hükümlerine göre inceleme ve revizyon isteme hakkı saklıdır.

(12) SYDF’nin ihtarına rağmen onaylı projesine ve mevzuata aykırı iş yapılması durumunda; bu durumun düzeltilmesi için yatırımcıya SYDF tarafından yazılı olarak en fazla otuz gün süre verilir. Bu süre sonunda, uygunsuzlukların giderilmemesi halinde SYDF durumu SYDK’ya bildirir, SYDK konuyu inceler ve gerektiği takdirde inşaat faaliyetini durdurur.

(13) Yatırımcı ile SYDF’den iş ile ilgili her türlü bilgi, belge ve doküman isteyebilir.

(14) SYDF’nin faaliyetlerinin herhangi bir şekilde sona ermesi halinde yeni SYDF’nin işe başlamasına kadar işi durdurur.

(15) Kabul işlemlerinde komisyon oluşturur, ilgili kurumlarla yazışmalar yapar.

(16) Yukarıda belirtilen iş ve işlemlerden, alt komisyonlara yaptırılacak hususları belirler.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 18 – (1) 15/8/2009 tarihli ve 27320 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Devam eden işler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında devam eden ve SYDK tarafından belirlenen işler, bu Yönetmeliğin yayımlanmasından dört ay sonra bu Yönetmelik hükümlerine tabi olur.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Su İşleri Genel Müdürü yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız.

HESDEN Su Yapıları Denetim Ltd. Şti. Aşağı Öveçler Mah, 1322. Cad. (Eski 6. Cad.), No: 63/2, Öveçler - Çankaya/Ankara, T: 0312 474 03 60, F: 0312 472 61 70, info@hesden.com
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar yazılar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2011
Web Tasarım